Examenreglement

Dit reglement is van toepassing op de theorietoets en het praktijkexamen voor de kwalificatie van medewerkers in het kader van de regeling Gasverbrandingstoestellen/Vakmanschap CO.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

1 Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage van de Examengelden.
2 App: De applicatie op een telefoon waarin het Bewijs van Vakmanschap kan worden opgehaald.
3 Betalingsvoorwaarden: de voorwaarden en betalingswijze waarvan Vakmanschap CO of de Praktijklocatie gebruik maakt om Examengelden van de Kandidaat te ontvangen.
4 Beroepscommissie: een commissie, bestaande uit onafhankelijke leden, belast met het doen van bindende uitspraken ten aanzien van Bezwaren, Klachten en Fraude.
5 Beroep (bezwaar): een inhoudelijk gemotiveerde stellingname ten aanzien van een besluit (bv. examenuitslag).
6 Bewijs van Vakmanschap: een waardedocument dat verstrekt of digitaal wordt gepubliceerd na het met goed gevolg afleggen van de Theorietoets en het Praktijkexamen. Uitgifte wordt gedaan door Vakmanschap CO.
7 Cesuur: de grens tussen geslaagd zijn (een voldoende) en niet geslaagd zijn (onvoldoende).
8 Examencommissie: een samenstelling van deskundige mensen die belast zijn met de kwaliteitsborging van de Theorietoets en het Praktijkexamen (InstallQ).
9 Examenreglement: het document waar de rechten en plichten van de Kandidaat en de exameninstelling in zijn vastgelegd.
10 Examenverantwoordelijke: de Examinator c.q. assessor die verantwoordelijk is voor de gang van zaken rondom de afname van een Praktijkexamen.
11 Indiener: degene die een Klacht, vraag of brief indient bij Vakmanschap CO.
12 Inschrijfformulier: het formulier of (online) boekingssysteem waarmee een Kandidaat zich aanmeldt tot het afleggen van de Zelftest, Theorietoets en/of het Praktijkexamen.
13 Fraude: het creëren van een onjuist beeld over competenties, kennis, inzicht en/of vaardigheden door de Kandidaat.
14 Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij Vakmanschap CO wil inschrijven of heeft aangemeld voor het afleggen van een Theorietoets of Praktijkexamen.
15 Klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid over de activiteiten en/of dienstverlening.
16 Legitimatie: de Kandidaat is verplicht, voor het afleggen van een Praktijkexamen zich met een geldig Legitimatiebewijs te legitimeren. Hieronder wordt verstaan een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Europees identiteitsbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument.
17 Praktijkexamen: onderzoek naar kunde, inzicht en/of attitude van een Kandidaat op basis van een van tevoren vastgelegde toetsmethodiek, en vaststelling van de kunde, inzicht en/of attitude van die Kandidaat ten opzichte van de eindtermen.
18 Praktijkexamenorganisatie: door InstallQ geaccrediteerde organisatie die het Praktijkexamen organiseert en afneemt.
19 Proces-verbaal: afwijkingen op regulier verloop van het Praktijkexamen worden hierop geregistreerd (bv. Fraude, afbreken examen om reden, etc.).
20 Theorietoets: onderzoek naar kennis en/of inzicht van een Kandidaat op basis van een van tevoren vastgelegde toetsmethodiek, en vaststelling van de kennis en/of inzicht van die Kandidaat ten opzichte van de eindtermen.
21 Uitslag: het resultaat van de Theorietoets en/of het Praktijkexamen.
22 Vakmanschap CO: Uitvoerende organisatie in opdracht van de Branche – www.vakmanschapco.nl
23 Zelftest: een online toets voor het bepalen van het kennisniveau.

Artikel 2 – Doel en toepassing van het reglement

2.1 Dit examenreglement heeft betrekking op alle Theorietoetsen en Praktijkexamens afgenomen door of onder toezicht van Vakmanschap CO.
2.2 Een afschrift van dit reglement staat op de website van Vakmanschap CO en is ter inzage beschikbaar tijdens de afname van het Praktijkexamen.
2.3 Vakmanschap CO draagt er zorg voor dat Kandidaten en overige belanghebbenden dit document te allen tijde kunnen raadplegen.

Artikel 3 – Aanmelding en afname theorietoets

3.1 Het inschrijven voor een Theorietoets kan via het Inschrijfformulier op de website van Vakmanschap CO en dient te worden betaald middels i-Deal of betaalcode.
3.2 Bij het inschrijven voor een Theorietoets dient de Kandidaat correcte gegevens te verstrekken. De Kandidaat staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en informatie. Eventuele onjuistheden kunnen voor rekening komen van de Kandidaat. De gegevens, verstrekt door de Kandidaat, zullen worden gebruikt bij de definitieve bevestiging van de Theorietoets en het verstrekken van het Bewijs van Vakmanschap (uitsluitend na positieve afronding de Theorietoets en het Praktijkexamen. Eén en ander dient daarom in overeenstemming te zijn met een geldig Legitimatiebewijs wat de Kandidaat voorafgaand aan het Praktijkexamen dient te overleggen.
3.3 Wijzigingen m.b.t. bijvoorbeeld foutief ingevoerde gegevens kunnen verstuurd worden naar helpdesk@vakmanschapco.nl.
3.4 Kandidaten die zich hebben ingeschreven voor de Theorietoets, hebben ingestemd met dit Examenreglement.
3.5 Als de Kandidaat zich heeft ingeschreven voor een Theorietoets ontvangt de Kandidaat een bevestiging van deze inschrijving i.c.m. de factuur een eenmalig te gebruiken toetscode per e-mail. Deze toetscode is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.
3.6 De Theorietoets kan op ieder gewenst moment gestart worden via de website van Vakmanschap CO. Als de kandidaat de toets heeft gestart dan dient deze in één keer te worden afgemaakt. Wordt de afname onderbroken dan geldt dit als gemaakte toets. Voor een nieuwe Theorietoets moet de kandidaat zich opnieuw aanmelden en geldt een nieuwe betaling.
3.7 Iedere Kandidaat die zich aanmeldt of wordt aangemeld bij Vakmanschap CO, moet de Theorietoets zelfstandig en op eigen gelegenheid maken.
3.8 Een positief resultaat is voorwaardelijk voor de aanmelding en deelname aan het Praktijkexamen.

Artikel 4 – Aanmelding, Toelating tot en afname van het Praktijkexamen

4.1 Het Praktijkexamen bestaat uit één of meerdere geïntegreerde praktijkopdrachten. Geïntegreerd wil zeggen dat zowel theorie- als praktijkeindtermen volgens het praktijktoets kader in de praktijkopdracht zijn opgenomen. De praktijkopdrachten worden geselecteerd aan de hand van het profiel van de deelnemer.
4.2 Het inschrijven voor een Praktijkexamen kan via het Inschrijfformulier op de website van Vakmanschap CO en dient te worden betaald volgens de condities/vorm zoals de afnemende Praktijkexamenorganisatie wenst.
4.3 Voor het inschrijven is de persoonlijke code voor het Praktijkexamen nodig die uitsluitend wordt verstrekt na positieve afronding van de Theorietoets.
4.4 Kandidaten die zich hebben ingeschreven voor het Praktijkexamen, hebben ingestemd met dit Examenreglement.
4.5 Als de Kandidaat zich heeft ingeschreven voor een Praktijkexamen, ontvangt de Kandidaat een bevestiging van deze inschrijving binnen 5 werkdagen van de Praktijkexamenorganisatie. Deelname aan het Praktijkexamen kan uitsluitend na betaling van de factuur aan de Praktijkexamenorganisatie.
4.6 De Kandidaat dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het Praktijkexamen aanwezig te zijn. Wanneer de Kandidaat niet binnen 5 minuten na de officiële aanvangstijd van het examen aanwezig is, vervalt het recht op deelname aan het examen. De Kandidaat kan daarom mogelijk geweigerd worden om aan het examen deel te nemen. De Examengelden zullen niet worden gerestitueerd.
4.7 De gegevens, verstrekt door de Kandidaat tijdens het boeken van een Theorietoets, zullen worden gebruikt bij identificatie (legitimering) van de Kandidaat bij de Praktijkexamenorganisatie door de Examenverantwoordelijke. Eén en ander dient in overeenstemming te zijn met een geldig Legitimatiebewijs wat de Kandidaat voorafgaand aan het Praktijkexamen dient te overleggen. De Kandidaat tekent de presentielijst van het Praktijkexamen.
4.8 Als de Kandidaat geen geldig Legitimatiebewijs kan overleggen zal de Kandidaat geweigerd worden om deel te nemen aan het examen. Examengelden worden in dit geval niet gerestitueerd.
4.9 Naast de voornoemde weigeringsgronden kan de Kandidaat ook geweigerd worden, dan wel tijdens het Praktijkexamen geweigerd worden, (verder) deel te nemen aan het Praktijkexamen als (niet limitatief):
• De Kandidaat de orde bij de Praktijkexamenorganisatie verstoort;
• De Kandidaat zich schuldig maakt aan Fraude;
• De Kandidaat onder invloed is van verdovende middelen;
• De Kandidaat (herhaaldelijk) contact zoekt met de Examenverantwoordelijke over niet organisatorische kwesties;
• De Kandidaat niet voorkomt op de presentielijst.
4.10 Ieder Praktijkexamen wordt afgenomen onder fysiek toezicht van een Examenverantwoordelijke.
4.11 De examenduur is maximaal één dagdeel.
4.12 Het Praktijkexamen wordt beoordeeld door één Examenverantwoordelijke. Het resultaat wordt uitgedrukt in Geslaagd of Niet Geslaagd en na afloop besproken met de Kandidaat. Deze rapportage wordt bij positief resultaat gebruikt bij het registeren van vakmanschap in het landelijk register (Vakpaspoort Techniek) en de verstrekking van het Bewijs van Vakmanschap (op aanvraag).

Artikel 5 – Betaling en hoogte van de toets/examengelden

5.1 De kosten voor een Theorietoets zijn door de branche vastgesteld. De kosten voor het Praktijkexamen worden bepaald door de organisatie die het Praktijkexamen afneemt. In beide gevallen staan de actuele prijzen vermeld in het boekingssysteem van Vakmanschap CO.
5.2 Prijswijzigingen gedurende het jaar zullen indien van toepassing direct doorgevoerd worden. De wijzigingen zullen al ingeschreven Kandidaten niet raken.
5.3 De Kandidaat dient zich te houden aan de Betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden op de Website van Vakmanschap CO.

Artikel 6 – Annulering Praktijkexamen en restitutie examengelden

6.1 Als de Kandidaat besluit om een Praktijkexamen te annuleren en dit meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan het Praktijkexamen doet, wordt het Praktijkexamen kosteloos verzet naar een ander moment.
6.2 Bij annulering binnen 10 werkdagen en/of afwezigheid zonder tijdige afmelding wordt het verschuldigde examengeld volledig in rekening gebracht.
6.3 Bij afwezigheid door onvoorziene omstandigheden wordt de kandidaat in gelegenheid gesteld het (her)Praktijkexamen op een ander moment af te leggen. Onder onvoorziene omstandigheden worden verstaan:
• Ziekte van de Kandidaat;
• Overlijden van een familielid tot in de tweede graad;
• Andere door de examencommissie te bepalen omstandigheden.
6.4 Annuleringen dienen per e-mail naar de betreffende Praktijkexamenorganisatie gestuurd te worden. De annuleringsdatum is de datum waarop Vakmanschap CO de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
6.5 Het wijzigen van een Praktijkexamen naar een andere datum, tijdstip of Praktijkexamenorganisatie is, eventueel in overleg met de Praktijkexamenorganisatie, mogelijk. Wijzigingen dienen per e-mail naar de betreffende Praktijkexamenorganisatie gestuurd te worden.
6.6 Als de Kandidaat door opzet of grove schuld van de Praktijkexamenorganisatie op het ingeplande tijdstip geen Praktijkexamen kan afleggen, zal de betreffende Praktijkexamenorganisatie er zorg voor dragen dat de Kandidaat voor rekening van de deze organisatie op een nader te bepalen datum, tijd en plaats alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het Praktijkexamen af te leggen. Eén en ander zal zo veel mogelijk in overeenstemming met de Kandidaat worden bepaald.

Artikel 7 – Beschikbare materialen

7.1 Tijdens het Praktijkexamen zijn alleen de hulpmiddelen zoals opgenomen in de “OUTILLAGE VEREISTEN Kandidaat Praktijkexamen Vakmanschap CO” toegestaan (deze lijst ontvangt de kandidaat met de uitnodiging voor het Praktijkexamen). Deze hulpmiddelen zijn door de Kandidaat meegebracht of worden door de Praktijkexamenorganisatie ter beschikking gesteld.
7.2 Verstrekte materialen worden aan het eind van een Praktijkexamen ingenomen door de Examenverantwoordelijke. Kladpapier wordt na afloop van een examenonderdeel ingenomen en vernietigd. Antwoorden op kladpapier worden niet meegenomen in de beoordeling.

Artikel 8 – Bijzondere omstandigheden tijdens het Praktijkexamen

8.1 In geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld dyslexie) kan een verzoek voor een aangepast Praktijkexamen worden ingediend bij de Praktijkexamenorganisatie. Deze beoordeelt het verzoek en kan daarbij om bewijs vragen. Binnen de door Examencommissie vastgestelde kaders voor bijzondere omstandigheden kan de Praktijkexamenorganisatie besluiten het examen op de onderstaande manieren aan te passen:
• De tijdsduur verlengen met maximaal 50% van de beschikbare tijd;
• De examenopgaven in vergrootte afdruk te verstrekken (A3-formaat i.p.v. A4-formaat);
• Aan het begin van het examen de vragen (en antwoordmogelijkheden) voor te lezen;
• Andere aanpassingen, welke door de examencommissie worden bepaald.

Artikel 9 – Fraude

9.1 Het is de Kandidaat verboden om zich schuldig te maken aan Fraude dan wel hier aanleiding toe te geven. Als een Examenverantwoordelijke toch Fraude constateert wordt dit opgenomen in het Proces-verbaal en zal er melding worden gemaakt bij de Examencommissie.
9.2 Onder Fraude wordt onder meer verstaan (niet limitatief):
• Contact leggen met andere Kandidaten tijdens een Praktijkexamen over de inhoud;
• Niet toegestane hulpmiddelen te gebruiken;
• Het delen van hulpmiddelen met medekandidaten;
• Het kopiëren van examens op welke wijze dan ook;
• Het af te leggen examen door een ander laten maken (identiteitsfraude);
• Het op enige wijze handelen of nalaten waardoor geen juist oordeel kan worden gevormd.
9.3 Om Fraude als bedoeld in Artikel 10.2 tegen te gaan, dient de Kandidaat voor het verlaten van de Praktijkexamenorganisatie alle gebruikte en beschreven stukken bij de Examenverantwoordelijke in te leveren.
9.4 Als de Kandidaat zich niet houdt aan hetgeen in de voorgaande leden is beschreven zal de Kandidaat evenals de eventuele medepleger(s) worden gesanctioneerd. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief):
• Uitsluiting van deelname aan het Praktijkexamen;
• De ingeleverde stukken zullen niet worden beoordeeld respectievelijk zal er ook geen uitslag worden verstrekt;
• Als al een beoordeling is verstrekt zal één en ander ongeldig kunnen worden verklaard.
9.5 Ingeval er Fraude is geconstateerd, is het voor de Kandidaat niet mogelijk om examengelden gerestitueerd te krijgen. De Kandidaat kan zich niet opnieuw aanmelden voor een Praktijkexamen.

Artikel 10 – Onregelmatigheden

10.1 Onder onregelmatigheden wordt verstaan al hetgeen niet onder de noemer Fraude valt. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief):
• Het onwel worden van de Kandidaat;
• Het niet opvolgen van de instructies van een Examenverantwoordelijke;
• Het verstoren van de orde tijdens een examenmoment;
• Het niet of te laat arriveren van de Kandidaat bij de Praktijkexamenorganisatie.
10.2 Als een Examinator onregelmatigheden constateert dient dit opgenomen te worden in het Proces-verbaal, welke ook aan de Examencommissie verstrekt kan worden.
10.3 Er zal door Vakmanschap CO per situatie worden bepaald wat de impact van de onregelmatigheid is en of deze aan de Kandidaat zelf is te wijten. Als de Kandidaat niets te verwijten valt zal de Kandidaat het Praktijkexamen kosteloos, op een nader te bepalen tijdstip, mogen inhalen.
10.4 In afwijking van het voorgaande zal er, als er naar het inzicht van Vakmanschap CO toch een zekere verwijtbaarheid aan de Kandidaat toekomt, gezocht worden naar een redelijke uitkomst.

Artikel 11 – Examenuitslag

11.1 Om te slagen voor de Theorietoets en het Praktijkexamen dient de Kandidaat te voldoen aan de vastgestelde Cesuur. Deze Cesuur is vastgesteld door de Examencommissie.
11.2 Mocht een Kandidaat niet slagen voor het Praktijkexamen, dan heeft hij/zij de mogelijkheid tegen betaling een herexamen te boeken. Er kan per examenonderdeel herexamen worden gedaan. Als er in meerdere examenonderdelen herexamen wordt gedaan, worden deze allemaal op dezelfde dag afgenomen. Het aanmelden voor het herexamen dient binnen 10 werkdagen schriftelijk te geschieden.
11.3 Onderzoek naar een Theorietoets vraag kan leiden tot aanpassing van de vraag of verwijdering van de vraag uit de examenbank. Dit kan leiden tot bijstelling van de score bij Kandidaten.
11.4 Onderzoek is ook aan de orde als melding is gemaakt van mogelijke Fraude. Indien geconstateerd wordt dat een Kandidaat zich aan Fraude heeft schuldig gemaakt, kan worden besloten om de uitslag van de Theorietoets en/of het Praktijkexamen ongeldig te verklaren.
11.5 De Examencommissie is de enige die kan beslissen over het genoemde in artikel 11 lid 1,2 en 3.

Artikel 12 – Bewijs van Vakmanschap

12.1 Het Bewijs van Vakmanschap wordt uitsluitend uitgereikt bij een positief resultaat van zowel de Theorietoets als het Praktijkexamen.
12.2 Als de Kandidaat het niet eens is met het behaalde resultaat kan de Kandidaat hiertegen in Beroep (Bezwaar) gaan bij Vakmanschap CO.
12.3 Als er sprake is van Fraude (of onregelmatigheden) en het een resultaat reeds aan de Kandidaat is medegedeeld, heeft Vakmanschap CO het recht het meegedeelde resultaat alsnog te herzien.
12.4 Vakmanschap CO bewaart de resultaten van de Kandidaat en de daaraan toegekende scores tot maximaal zes jaar na afloop.

Artikel 13 – Inzien Theorietoets en/of Praktijkexamen

13.1 Vakmanschap CO geeft de examenvragen en/of antwoorden niet vrij.
13.2 Gezakte Kandidaten kunnen vooralsnog tegen een vergoeding van €50,- de Theorietoets inzien bij Vakmanschap CO in Arnhem. Een verzoek daartoe moet de Kandidaat indienen via het contactformulier. Een Praktijkexamen kan niet worden ingezien.
13.3 Bij de inzage gelden de volgende regels voor de Kandidaat:
• 15 minuten voor aanvang aanwezig;
• Tonen van een geldig Legitimatiebewijs;
• Eigen spullen ter bewaring in een kluiskast opbergen;
• Aantekening mogen niet worden meegenomen.

Artikel 14 – Klachten

14.1 Klachten kunnen per e-mail ingediend worden via helpdesk@vakmanschapco.nl of via het online klachten- en beroepenformulier op de website van Vakmanschap CO.
14.2 Klachten kunnen betrekking hebben op de inhoud van de Theorietoets/het Praktijkexamen, de Helpdesk of website van Vakmanschap CO of de Praktijkexamenorganisatie. Klachten met betrekking tot een besluit of examenresultaat worden behandeld volgens de Beroepsprocedure.
14.3 De Indiener ontvangt binnen één week nadat de klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst. Klachten zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken door Vakmanschap CO worden behandeld volgens de op de website van Vakmanschap CO gepubliceerde Klachtenprocedure.
14.4 Als de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van 6 weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht. Hierbij zal ook de reden van het uitstel worden toegelicht.
14.5 Klachten worden voor een termijn van één jaar bewaard, te rekenen vanaf de dag waarop de Klacht is ingediend.
14.6 Indien de klager het niet eens is met het besluit over de klacht, kan hij/zij binnen 30 dagen in Beroep gaan tegen dit besluit.

Artikel 15 – Beroep

15.1 Een Beroep kan uitsluitend schriftelijk worden ingesteld middels aangetekend schrijven of met ontvangstbevestiging, gericht aan Vakmanschap CO.
15.2 Een Beroep kan uitsluitend worden ingediend ten aanzien van een besluit over een klacht of een resultaat.
15.3 De Indiener ontvangt binnen één week nadat het Beroep is ingediend een bevestiging van ontvangst. Het Beroep dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats.
15.4 Vakmanschap CO zal de externe Beroepscommissie opdracht geven het Beroep in behandeling te nemen.

Artikel 16 – Beroepscommissie

16.1 Een Beroepscommissie kan bestaan uit zowel leden van de Examencommissie als externen. Leden van de Beroepscommissie mogen op geen enkele wijze betrokken zijn bij de klacht, waar het beroep betrekking op heeft.
16.2 De Commissie beslist zo spoedig mogelijk over de ontvankelijkheid van het Beroep. Indien zij het Beroep niet-ontvankelijk acht, ontvangt de Indiener hiervan binnen 2 maanden na ontvangst van het beroepschrift bericht.
16.3 De Commissie neemt het beroep zo spoedig mogelijk in behandeling, tenzij zij het beroep niet-ontvankelijk verklaart.
16.4 De Commissie is:
• verplicht de Indiener en het secretariaat voor een verhoor op te roepen;
• bevoegd overlegging van bescheiden te vorderen;
• al datgene te doen wat zij voor een goede beslissing op het beroep nodig oordeelt.
16.5 De Commissie:
• bepaalt zelf haar werkwijze en wijze van besluitvorming;
• beslist met meerderheid van stemmen; de secretaris heeft geen stemrecht;
• is niet gebonden aan de wettelijke bepalingen van het bewijs, voor zover de wet zulks toelaat;
• oordeelt naar redelijkheid en billijkheid;
• beslist niet op grond van bescheiden of mededelingen waarvan de appellant c.q. het secretariaat geen kennis heeft kunnen nemen, tenzij de Indiener c.q. het secretariaat uitdrukkelijk heeft verklaard daartegen geen bezwaar te hebben.
16.6 De Commissie doet uitspraak binnen 2 maanden na ontvangst van het beroepschrift. De Commissie kan deze termijn met 3 maanden verlengen, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht en mits zij daarvan tijdig mededeling doet aan de Indiener en het secretariaat. De uitspraak dient op schrift te zijn gesteld, met redenen omkleed en heeft de vorm en de kracht van een partijen bindend advies.

Artikel 17 – Geheimhouding

17.1 Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit Examenreglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
17.2 Lid 1 is niet van toepassing als een betrokkene tot bekendmaking wordt verplicht door een wettelijk voorschrift of bekendmaking voortvloeit uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement.