Klachten- en Beroepsprocedure

Doelstelling

De klachtenprocedure is erop gericht om klachten zodanig te behandelen dat de schade of overlast voor u en Vakmanschap CO geminimaliseerd worden. Dit wordt bereikt door klachten op een doeltreffende wijze af te handelen en door maatregelen te nemen die herhaling van de klacht voorkomen. Vakmanschap CO houdt hierbij rekening dat het indienen, onderzoeken en het nemen van beslissingen met betrekking tot de klacht niet leiden tot discriminerende maatregelen tegen de indiener van de klacht. De Beroepsprocedure is erop gericht om bezwaarschriften te behandelen zodat zij op een effectieve, onafhankelijke en onpartijdige wijze afgehandeld kunnen worden.

Indienen van een klacht

Indien je een klacht hebt kun je deze op diverse manieren bij Vakmanschap CO indienen. Dit kan zowel per email, via onderstaand klachtenformulier als schriftelijk. De klacht zal door een medewerker van Vakmanschap CO worden geregistreerd. Hierbij maakt Vakmanschap CO onderscheid tussen klachten over Vakmanschap CO of over de houder(s) van het Bewijs van Vakmanschap. Het streven van Vakmanschap CO is om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken de klacht af te handelen. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn door de aard van de klacht, dan zal de klager hierover worden geïnformeerd.

Onderzoek naar een klacht

Vakmanschap CO zal een onderzoek instellen naar de klacht. Hierbij geldt het principe van ‘hoor-en-wederhoor’: alle betrokken partijen zullen dus worden gehoord door een competent persoon met betrekking tot de ontstane klacht. Voor klachten over de houder van een bewijs van examinering zal een onderzoek worden ingesteld. Hierbij worden de vertrouwelijkheidseisen in acht genomen ten aanzien van onpartijdigheid, openheid en verantwoordelijkheid. Vakmanschap CO zal de klager schriftelijk informeren over de klacht.

Niet eens met een besluit?

Indien een besluit niet naar tevredenheid is, bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. In het geval van een besluit ten aanzien van een klacht, heeft ‘klager’ het recht om binnen twee weken in beroep te gaan. Hiertoe dient een klager een schriftelijk bezwaarschrift in bij Vakmanschap CO, Snelliusweg 1 – 4e etage, 6827 DG te Arnhem. Hierop volgt een schriftelijke bevestiging van het bezwaarschrift. Het streven van Vakmanschap CO is om binnen zes weken de procedure af te ronden. Indien dit niet mogelijk is ontvangt klager informatie over het verdere verloop van de procedure.

Behandeling van een beroep

Vakmanschap CO zal het College van Beroep opdracht geven om het bezwaarschrift in behandeling te nemen. De persoon of entiteit in kwestie wordt schriftelijk geïnformeerd over de samenstelling van het College van Beroep. Wraking van een of meer leden van het College van Beroep is niet mogelijk. Het College van Beroep zal vervolgens de betrokken medewerkers, alsmede de directie van Vakmanschap CO en de betrokken commissies horen. Het College van Beroep zal hierop een besluit nemen. Over dit besluit zal de persoon of entiteit in kwestie schriftelijk worden geïnformeerd. Een besluit op een beroep is bindend. Er kan niet tegen een besluit op een beroep in beroep worden gegaan.